Brain Function in Children with Obstructive Sleep Apnea: A Resting-State fMRI Study
Tingting Ji, Xiaodan Li, Jun Chen, Xuemin Ren, Lin Mei, Yue Qiu, Jie Zhang, Shengcai Wang, Zhifei Xu, Hongbin Li, Zheng Li, Yun Peng, Yue Liu, Xin Ni, Jun Tai, Jiangang Liu

Model-based analysis of implanted hypoglossal nerve stimulation for the treatment of obstructive sleep apnea
Matthew D Johnson, Yazan M Dweiri, Jason Cornelius, Kingman P Strohl, Armin Steffen, Maria Suurna, Ryan J Soose, Michael Coleman, John Rondoni, Dominique M Durand, Quan Ni

Associations of sleep phenotypes with severe intentional self-harm: a prospective analysis of the UK Biobank cohort
Binbin Lei, Jihui Zhang, Sijing Chen, Jie Chen, Lulu Yang, Sizhi Ai, Ngan Yin Chan, Jing Wang, Xi-jian Dai, Hongliang Feng, Yaping Liu, Shirley Xin Li, Fujun Jia, Yun-Kwok Wing